1 2 3 4


กิจกรรม

 

 

กิจกรรมสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)
การสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ร่วมกัน
ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย และ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)
การสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

 

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

คุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง
นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย

 

 

คุณณรัฐ รุจิรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563
วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00-17.00 น.

ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

 

 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ขึ้นมอบรางวัล

โดย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย  ได้รับ รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ

มิติที่ 1: ผลสำเร็จตามพันธกิจ, มิติที่ 3: คุณภาพการให้บริการ, มิติที่ 4 : การพัฒนาองค์กร 

โดย ดร.วิพรรธ์  เริงพิทยา ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสมาคมฯ ขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้

 

คุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง  นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ

รับรางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563

 

 

คุณกำจร คุณวพานิชกุล อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ

รับรางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น ประจำปี 2563

 

 

 

 

 

พิธีเปิดตัวโครงการและแถลงข่าว“ศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11.30-15.45 น. ณ ริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 6 รร.แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชม “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล” วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  เวลา 9.00-12.00 น.
ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (
กพร.) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

คุณวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมคณะในครั้งนี้

 

เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

 

 

 

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เข้าเยี่ยมชมสถาบันฝีมือแรงงาน 14 จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น.

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 จังหวัดปทุมธานี

คุณวิจิตรา บูรณะวานิช 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14 ปทุมธานี กล่าวให้การต้อนรับ 

 

เยี่ยมชมดูงาน ช่างไฟฟ้า&อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคมไทย

ได้รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561

...รายมิติ... 

รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ 

รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ด้านคุณภาพการให้บริการ

รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ด้านพัฒนาองค์กร

 

 

คุณกนิษฐ เมืองกระจ่าง

นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคมไทยขึ้นรับรางวัล

สมาคมการค้าดีเด่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณกลินท์ สารสิน

ประธานกรรมการสภาหอการค้าไทย

มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกกิตติมศักดิ์ และอุปนายก

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคมไทย ร่วมแสดงยินดี

และร่วมเป็นเกียติภายในงานเลี้ยงฯ

   

 

โครงการรวมพลังสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 12
“สร้างห้องเรียนแบบ STEM ให้แก่นักเรียนยากไร้ ทาสี ปลูกต้นไม้และกิจกรรม 5 ส. โรงเรียนบ้านโรงเข้”
ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 – 14.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านโรงเข้ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

 

 

พิธีเปิดช่วงเช้า
กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านโรงเข้

(อาจารย์ราเมศร์ รุ่งรวยศรี)

 

 

กล่าวรายงาน
โดย คุณสุภาพ สุวรรณพิมลกุล

เลขาธิการ

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ

และสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ

  

กล่าวเปิดงาน
โดย คุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ

และนายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ

  

 

 

 

พิธีทางศาสนา
ร่วมถวายต้นไม้ อุปกรณ์ทาสี

และของบริจาคอื่น ๆ รับศีล

รับพรก่อนเริ่มปฏิบัติกิจกรรม

 

 

กล่าวรายงาน
โดย คุณสุภาพ สุวรรณพิมลกุล

เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ

และสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบสิ่งของบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านโรงเข้

 

 

 

ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

 

 

 

ผู้บริหาร สถานประกอบการ

/ ภาคีเครือข่าย / องค์กรภาครัฐและเอกชน

ร่วมกิจกรรม
“สร้างห้องเรียนแบบ STEM ให้แก่นักเรียนยากไร้

ทาสี ปลูกต้นไม้และกิจกรรม 5 ส. โรงเรียนบ้านโรงเข้”

 

 

 

บริจาคชุดเครื่องนอน ให้กับห้องพยาบาล

โรงเรียนบ้านโรงเข้

 

 

ภาคีเครือข่ายรวมพลังสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ

ร่วมกันทาสี ปลูกต้น และ กิจกรรม 5 ส.

โรงเรียนบ้านโรงเข้”

 

   

 

 

การลงนามความร่วมมือระหว่าง

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ

สถาบันไฟฟ้าฯ และ

Korea Industry 4.0 Association

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชมโรงงาน Shinsung E&G

 

 

 

เยี่ยมชมดูงานโรงงานคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ ณ ประเทศเกาหลีใต้

 

 

 

 

 

ชมงานแสดงสินค้า Smart Factory + Automation World 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 

 

 

กิจกรรม Happy Workplace ภายใต้หลักคิด Happy Brain เพื่อความอยู่รอด
องค์กรในศตวรรษที่ 21

BUSINOLOGY Surviving Technological Tsunami” ทางรอดจากสึนามิทางเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 9.30-15.10 น. ณ ห้อง Green ชั้น B1 สสส.

โดย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย

ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สนับสนุนโดย สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

พิธีกล่าวเปิดงานและที่มาของการจัดงาน
BUSINOLOGY Surviving Technological Tsunami” ทางรอดจากสึนามิทางเทคโนโลยี

 

โดย
คุณกนิษฐ เมืองกระจ่าง
ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ
อย่างยั่งยืน (HW Net)
นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ (สฟอท.)
และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ

 

 

 

เยี่ยมชมบูธนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ

 

 

 

 

 

กิจกรรมแรลลี่กระชับมิตร ครั้งที่ 18
วันที่ 12-13 มกราคม 2562
กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี
ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ

จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย

 

 

งานเลี้ยงสังสรรค์ ย้อนรอย “บุพเพสันนิวาส”

 

 

 

 

 

รางวัลประกวดการแต่งกาย “ย้อนบุพเพสันนิวาส

ชนะเลิศ การแต่งกาย “ทีมทาสในเรือนขุนสุภาพ”

 

รางวัลชนะเลิศ ทีม “มณีกานต์” บจก.ไทยโก้โปรดักส์

 

 

 

 

 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจับสลาก

 

 

ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศลภายใต้ชื่อไทยโตชิบา ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ
"Charity Run นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 2018"
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ณ กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

 

งานLunch Talk ฉลองครบรอบ 40 ปี

ปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

 

 

กล่าวรายงาน โดย คุณกนิษฐ เมืองกระจ่าง
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 

 

 

 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
และคณะทำงานร่างพรบ.การจัดการซากฯ
ร่วมยื่นหนังสือแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับ(ร่าง) พรบ.การจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
.... ฉบับที่เสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
เวลา 12.00 น. ณ อาคารรัฐสภา 2

 

คุณวิษณุ ลิ่มวิบูลย์ ประธานกลุ่มไฟฟาฯ และคณะทำงานร่วมเข้ายื่นหนังสือแสดง
ข้อกังวลเกี่ยวกับร่างพรบ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ฉบับที่เสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

 

 

 

 

งาน Bangkok E&E 2019
ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2562 ณ Hall 100 ไบเทค บางนา

 

จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 

 

 

นิทรรศการวิชาการ ต้นกล้าอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คอนเซปท์ “Smart Electronics Solution”
ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2562 ณ Hall 100 ไบเทค บางนา

 

สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย

   

 

 กิจกรรมแรลลี่กระชับมิตร ครั้งที่ 19 เส้นทาง กรุงเทพฯ-สัตหีบ
ณ โรมแรมสิรินพลา วันที่ 18-19 มกราคม 2563

 

จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย

 

 

 

 

 กิจกรรม รวมพลังสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 13 สู้ภัยโควิด 19

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.
ณ ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย
ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

พิธีรับมอบรางวัล
การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00-22.00 น.
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 รร.เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

 

โดย
รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ประจำปี 2562
รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านพัฒนาองค์กร ประจำปี 2561
รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ปี 2560
รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมและรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น และผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ประจำปี 2559
รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านผลสำเร็จตามพันธกิจและผู้บริหารสมาคมดีเด่นประจำปี 2558
รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2557
รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม และผู้บริหารสมาคมดีเด่น ประจำปี 2556