1 2 3 4


เกี่ยวกับเรา

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu123:DataDetail1

 

 

นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง
นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทยและประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ดร.กร สุริยสัตย์
ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อปี 2520 และดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ ท่านแรก

 


History of EETIC

40th Anniversary EETIC

 

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย

   สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม  2550   โดยมติของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เป็นศูนย์รวมผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ตลอดจนวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เพื่อจะได้มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเป็นองค์กรเพื่อประสานนโยบาย และกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ

   อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยมียอดการส่งออกสูงกว่า 2 ล้านล้านบาทต่อปี เป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของประเทศ คิดเป็นสัดส่วนส่งออก 1 ใน 3 ของการส่งออกรวม มีการจ้างแรงงานกว่า 700,000  คนในภาคอุตสาหกรรม  ดังนั้นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

 


 

วัตถุประสงค์สมาคมฯ

    1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมของประเทศ
    2. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป็นแกนนำในการนำเสนอหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    3. ส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการและผู้ประกอบอุตสาหกรรมให้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Industry 4.0
    4. ศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม
    5. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


 

วิสัยทัศน์ของสมาคม

“ส่งเสริมสนับสนุนขีดความสามารถของสมาชิกเข้าสู่เทคโนโลยีขั้นสูง”

 


 

TETA & EETIC
สมาคมไฟฟ้าฯ (TETA) ก่อตั้งเมื่อปี 2550
กลุ่มไฟฟ้าฯ (EETIC-FTI) ก่อตั้งเมื่อปี 2520
สมาชิก 200 ราย

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกผู้ประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


 

 NAME LIST OF HONORARY PRESIDENT AND ADVISORS

THAI ELECTRICAL, ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION INDUSTRIES ASSOCIATION (TETA)

2561 – 2563  

 

No

Picture

Name

Position

Tel

1.

Mr.Thamma Pinsukhanchana

Honorary President

02-734-3488

2.

Mr.Sompong Nakornsri

Honorary President

02-25028

3

Mr.Suraporn Simakulthorn

Honorary President

02-326-0529-32

4

Mr.Katiya Greigarn

Honorary President

02-123-3039

5.

Mr.Supachai Suthipongchai

Honorary President

02-718-1888

6.

Mr.Visnu Limwibul

Honorary President

02-246-9988

7.

Mr.Praphad Phodhivorakhun

Advisor

02-254-7455

8.

Mr.Kietphong Noichaiboon

Advisor

02-719-8777

9.

Mr.Viphandh Roengpithya

Advisor

02-716-1006

10.

Mr.Prasert Prakoonsuksapan

Advisor

02-464-115-62

11

Mr.Powtep Chotinuchit

Advisor

02-271-3474

12

Mr.Yut  Tongtong

Advisor

081-832-4787

13.

Mr.Saengchai Ekpatanaparnich

Advisor

02-734-3488

14

Mr.Sampan Silapanad

Advisor

037-270-500

15

Mr.Soon Kaewchansilp

Advisor

02-998-9966

16.

Mr.Polsak Lertputhipinyo

Advisor

02-962-3299

17.

Mr. Somboon Hotrakurn

Advisor

081-849-4183

18.

Mr. Narat Rujirat

Advisor

081-894-4184

 

BOARD OF DIRECTOR

THAI ELECTRICAL, ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION INDUSTRIES ASSOCIATION (TETA)

2561 – 2563

 

No

Picture

Name

             Position

Tel

1

Mrs.Kanit Muangkrachang

President

0-2588-3010

0-2589-0160#1005

2.

Mr.Kamjorn Khunvapanichkul

Vice President

02-055-3900-99

3.

Mrs.Sopapim Simakulthorn

Vice President

0-2715-6337-8

4.

 Mr.Suradej Boonyawatana

Vice President

0-2301-2492-3

5.

Miss.Aunada Phruttinarakorn

Vice President

0-2338-1414-8

6.

Mr.Gritsada Suptuaychone

Vice President

02-573-4787 # 107

7.

Mr.Kitti Sukutamatunti

Vice President

0-2642-52413

8.

Mr.Chaloemchai Sarunyawanich

Vice President

0-2882-2033

9.

Mr.Thitiphan Tochsiripunnawich

Vice President

0-2933-1781-4

10.

Mr.Numchai Ekpatanaparnich

Vice President

0-2384-3848

11.

Mr.Panyasarn Prisawong

Vice President

0-2658-0670

12.

Mr.Pruti Maolanon

Vice President

0-2694-3133

#124

13.

Mr.Rawiwat Panasantipap

Vice President

035-408-581-3

14.

Ms.Woraphan Limtrakul

Vice President

0-2394-3952

15.

Mr.Udom Satianrapapong

Vice President

08-1803-2633

16.

Mr.Torsak Chobpanich

Vice President

09-3140-0450

17.

Mr.Suparp Suwanpimolkul

Secretary General

0-2892-1092-97

18.

Miss.Narthaya Kirtibhakti

Treasurer

0-2742-7060

#163

19.

Mr.Kamol Trevibul

Deputy Secretary General

0-2295-2121

20.

Miss.Kwanjit Sudsawad

Deputy Secretary General

0-2715-2919

21.

Mr.Chayanind Phodhivorakhun

Deputy Secretary General

0-2337-2900

#512

22.

 

 Mr.Chavalit Manovilas

Deputy Secretary General

02-246-2200

23.

Mr.Natworapol Rachsiriwatcharabul

Deputy Secretary General

0-2945-9775

24.

Mr.Narong Dockpetch

Deputy Secretary General

035-277-821

 

25.

Mr.Thonnawat Virojwanich

Deputy Secretary General

0-2464-1660-2

26.

Mr.Prapat Rathlertkarn

Deputy Secretary General

0-2792-2400

#2409

27.

Miss.Pawana Suriyaprucksh

Deputy Secretary General

038-265-800

08-9124-4700

28.

Mr.Wuthipong Suponthana

Deputy Secretary General

0-2746-9500

#369

29.

Mr.Vatcharapong Suretrong

Deputy Secretary General

09-4939-7591

30.

Mr.Suchat Tangtisana

Deputy Secretary General

0-2461-5957-8

31.

Mr.Sakda Sarapatwittaya

Deputy Secretary General

08-5810-9539

32.

Mr.Akkarapol Sukta

Deputy Secretary General

06-4263-1888

33.

Mr.Chanachai kullapung

Deputy Secretary General

08-1988-5779

34.

Mr.Chittin Sibunruang

Director

0-2638-3500

35.

Mr.Chalermchad Karun

Director

0-2254-4550

36.

Mr.Ketinart Sumrit

Director

0-2910-9700-12

37

Mrs.Supanee Chantasasawat

Director

08-1619-4107

38.

Mr.Wiboon Rugsancharoenphol

Director

08-7042-5215

39.

Mr.Theerachai Prasitratanaporn

Director

09-0408-9595

40.

Mr.Tispol Nakornsri

Director

08-8765-5555

41.

Mr.Thitisak Simakulthorn

Director

09-4441-5055